Overene je systém, ktorý Vám ušetrí čas a peniaze.
Žiadne fiktívne ponuky/dopyty ale reálny a preverený tovar v sklade.

Všeobecné obchodné podmienky systém OVERENE

VOP

  • Prvé podmienky vytvorené 24.12.2014, aktualizácia dňa: 24.12.2014

I. Úvod

II. Popis systému / projektu OVERENE - definícia

III. Podmienky používaniaaf

IV. Typy účtov

V. Licencie a ich použitie

VI. Platobné podmienky

VII. Duševné vlastníctvo

VIII. Osobné údaje a ich poskytovanie tretím stranám

IX. Obmedzenie zodpovednosti

X. Ukončenie používania služieb systému OVERENE

XI. Odškodnenie

XII. Kontakt

I. Úvod

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťah medzi Poskytovateľom systému OVERENE (ďalej len Poskytovateľ) a Používateľom systému OVERENE (ďalej len Používateľ) a po akceptovaní týchto podmienok obidvomi stranami sa stávajú VOP záväznými.

Vitajte v OVERENE!

Registráciou na stránke www.overene.com a vstupom do systému OVERENE súhlasíte s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ďalej len VOP, ako aj ich dodatkami a prehlasujete, že máte plné právomoci a podpisové práva za právny subjekt, ktorý zastupujete a že ste s týmito VOP oboznámený. Zároveň súhlasíte, že odoslaním formuláru s údajmi budú považované všetky Vami zaslané údaje za presné, právne pravdivé a po prekontrolovaní Vami poskytnutých údajov budú prijaté.

VOP sa môžu zmeniť. Platí však, že o týchto zmenách bude Používateľ systému OVERENE informovaný prostredníctvom webových stránok overene.com a/alebo užívateľského rozhrania a/alebo dostanete e-mailové oznámenie o zmene VOP a/alebo dostanete iné upozornenie o zmenách VOP vo forme SMS, listu poštou a pod. VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom sú pre Používateľa záväzné počas celej doby používania objednaných služieb podľa balíka objednaných služieb. V prípade predĺženia doby začnú pre Používateľa platiť VOP, ktoré budú platné v deň predĺženia doby používania objednaných služieb, teda v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa.

Používanie systému OVERENE je neprevoditeľné na inú osobu; je obmedzené iba na konkrétneho Používateľa alebo právny subjekt. Používatelia majú právo na používanie systému v rozsahu, ktorý je definovaný v týchto VOP.

Reklamné oznámenia na stránkach www.overene.com sú dodávané tretími stranami. Za obsahovú stránku ako aj presmerovanie na inú stránku prostredníctvom týchto reklamných oznámení zodpovedá tretia strana. Dištancujeme sa od a zriekame sa zodpovednosti za služby a/alebo produkty, materiály tretích strán, ktoré Používateľ systému, alebo návštevník stránky www.overene.com prostredníctvom navštívenia stránky tretej strany objedná, alebo bude iným spôsobom používať a  táto tretia strana mu tým spôsobí škodu. Rovnako nezodpovedáme za zverené informácie, či osobné údaje, ktoré používatelia systému alebo návštevníci stránky www.overene.com poskytnú tretím stranám po presmerovaní na stránku tretích strán. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na stránkach www.overene.com sú umiestňované aj reklamy.

II. Popis systému / projektu OVERENE - definícia

Komoditný systém OVERENE je určený pre nákup a predaj komodít ONLINE. Mimoburzový komoditný obchodný systém OVERENE je určený pre podnikateľské subjekty - fyzické i právnické osoby, podnikateľov, sprostredkovateľov, dopravcov a špedičné spoločnosti, investorov, bankárov, poisťovacie spoločnosti, kontrolné, laboratórne a certifikačné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom a/alebo jeho manipuláciou, či spracovaním, kontrolou (reálne existujúcich) komodít v rámci medzinárodného obchodu. OVERENE je služba poskytovaná na základe zmlúv a/alebo zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom služby.

III. Podmienky používania

Používaním systému a prijatím VOP súhlasí Používateľ s nasledujúcimi podmienkami:

Používateľ systému OVERENE je zodpovedný za svoje meno a heslo – v žiadnom prípade ich nesmie dávať a/alebo poskytovať tretím osobám. Používateľ je zodpovedný za údaje vo svojom účte. Používaním systému OVERENE Používateľ súhlasí s tým, že ihneď po zistení možného zneužitia prihlasovacích a/alebo osobných údajov (strata, odcudzenie a pod.), ktoré používa v súvislosti so systémom OVERENE, bude bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb systému OVERENE. Používateľ systému OVERENE sa rovnako zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb systému OVERENE ihneď po zistení možného zneužitia (strata, odcudzenie a pod.) akýchkoľvek údajov poskytnutých Používateľovi systémom OVERENE (login, heslo, tokeny, SMS a e-mail kódy). Účelom týchto opatrení je minimalizovať riziko zneužitia prístupového konta Používateľa v systéme OVERENE neoprávnenými osobami.

Používateľ systému OVERENE nesmie sprístupňovať, alebo iným spôsobom ďalej zverejňovať obsah a/alebo akúkoľvek časť systému OVERENE a/alebo časti webovej stránky (webového sídla www.overene.com) sprístupňovať tretím osobám bez súhlasu Poskytovateľa služieb a systému OVERENE. Používateľ nesmie používať a ani poskytovať značky, ochranné známky, logá, názvy a/alebo názvy webových sídiel, ktoré podliehajú autorskému zákonu a zákonom súvisiacim s ochranou duševného vlastníctva – OVERENE pre seba a/alebo pre akékoľvek tretie osoby na účely propagácie svojich záujmov a/alebo vydávajúc sa za vlastníka, či majiteľa, prevádzkovateľa systému OVERENE bez súhlasu Poskytovateľa.

Návštevník stránky a/alebo Používateľ nesmie používať obrázky, videá, prezentácie, hudbu, či akýkoľvek písomný obsah, ktoré sú umiestnené, resp. sa nachádzajú  na stránke www.overene.com, na komerčné použitie bez súhlasu Poskytovateľa služby OVERENE.

Používateľ systému OVERENE nesmie posielať reťazové e-maily, spamy v mene systému a projektu OVERENE.

Používateľ nemôže a nesmie podpisovať zmluvy, dokumenty, preberať zodpovednosť za služby, produkty a ani za obsah použitý na stránkach www.overene.com. Túto možnosť má jedine autor a Poskytovateľ služieb a produktov, či iných materiálov súvisiacich s právnym zastúpením systému OVERENE.

Podmienky zadávania ponuky a dopytu prostredníctvom webu a aplikácie App OVERENE

- Ponuka o dopyt musia byť zadávané písomne a pravdivo.

- Doplnenie informácií prebieha v stanovených termínoch písomnou formou.

- Zaslaním ponuky potvrdzuje Predávajúci, že je majiteľom tovaru a je oprávnený tovar predať.

- Zaslaním dopytu potvrdzuje Kupujúci, že je pripravený tovar kúpiť.

- Používateľ - Sprostredkovateľ dodáva informácie písomnou formou a ručí za ich pravosť.

- Investor nezavádza pri tvrdení o svojej bonite, pri tvrdení, že má dostatok financií na investovanie a že je schopný a ochotný poskytnúť prostriedky do systému. Investor poskytuje/potvrdzuje tieto informácie písomnou formou.

- Dopravca poskytuje presné a časovo nezavádzajúce informácie o voľných kapacitách na prepravu.

V ponukách/dopytoch a v registračných formulároch overene.com je zakázané:

- Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie

- Vydávať sa za niekoho iného, haniť niekoho iného a poškodzovať mu meno, vydávať sa za majiteľa spoločnosti/a/alebo tovaru aj v súvislosti s ponukou/dopytom

- Prezentovať výrobok, alebo tovar bez písomného povolenia - zvolenia majiteľa a/alebo autora

Na portál overene.com nebudú prijaté - uverejnené:

- Ponuky/Dopyty na výrobky a produkty, ktoré sú vytvorené za účelom propagovania násilia, otvorenej alebo skrytej formy podnecovania k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; verbálnej agresivite a vulgárnemu vyjadrovaniu, prezentácii netolerancie, extrémnych spôsobov správania.

- Ponuky/Dopyty na výrobky a produkty súvisiace s propagovaním nahoty a sexuality

- Ponuky/Dopyty na zbrane, strelivo a veci, ktoré propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním

- Ponuky/Dopyty na alkohol, cigarety a omamné látky a výrobky, ktoré otvorene alebo skrytou formou propagujú alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie a omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovanie následkov užívania uvedených látok

- Ponuky/Dopyty na výrobky a produkty, ktoré môžu ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin neplnoletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav

- Ponuky/Dopyty na výrobky a produkty, ktoré propagujú pornografiu

- Ponuky/Dopyty na výrobky a produkty, ktoré otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov

- Iné Ponuky/Dopyty, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby Poskytovateľa.

Posúdenie konkrétneho skutkového stavu či je alebo nie je v rozpore s týmito pravidlami je výhradne v kompetencii Poskytovateľa a tento nie je povinný svoje rozhodnutie v súvislosti s prípadným odopretím ponuky alebo dopytu konkrétnemu Používateľovi zdôvodniť.

Poskytovateľ ma právo na vyradenie, nezverejnenie, upravenie, neprijatie, vymazanie dopytov/ponúk, ktoré porušujú pravidlá a/alebo Poskytovateľ uzná ich nevhodnosť na uverejnenie

Množstvo tovaru a hodnota tovaru

Používateľ môže na portáli overene.com ponúknuť/dopytovať akékoľvek množstvo, ale Poskytovateľ má právo neprijať uverejnenie malého množstva tovaru alebo tovaru s nízkou hodnotou pri jednorazovom predaji. Táto podmienka sa viaže na Minimálnu hodnotu tovaru.

Minimálna hodnota tovaru

Malým/minimálnym množstvom tovaru pri dopyte/ponuke sa rozumie:

- Ak cena Komodity  za celé ponúkané/dopytované množstvo nepresiahne sumu 5000 €

- Množstvo, ktoré predstavuje komoditu, ktorá nebude pre ďalších používateľov zaujímavá z dôvodu premrštenej ceny alebo príliš nízkej ceny

- Množstvo, ktoré predstavuje taký objem, že Poskytovateľ usúdi, že je pre portál nezaujímavý

Poškodený/vyradený/druhotriedny tovar

Poskytovateľ môže ale nemusí medzi ponuky/dopyty prijať poškodený tovar, tovar druho/treťo - triedny, viditeľne nepoužiteľný a/alebo tovar podliehajúci skaze a pod. Na tento tovar musí Používateľ v dopyte/ponuke upozorniť Poskytovateľa!

IV. Typy účtov

V systéme OVERENE je niekoľko kategórií Používateľov, pričom každá kategória predstavuje jeden typ účtu. V niektorých bodoch VOP sa môžu líšiť od zmluvy, ktorú podpíše s Poskytovateľom služby OVERENE Používateľ. Platí, však, že čo je napísané v zmluve má prednosť pred podmienkami vo VOP.

Základné typy Používateľov rozdelených podľa kategórii:

Predávajúci

Kupujúci

Sprostredkovateľ

Dopravca

Investor

Poplatky a ceny za služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ upravuje vždy aktuálny cenník služieb, ktorý je k dispozícii na tejto stránke: www.overene.com/cennik.

V. Licencie a ich použitie

Systém OVERENE disponuje niekoľkými aplikáciami, ktoré sú používané v počítači, alebo telefónnych aparátoch, smartfónoch, laptopoch, notebookoch, tabletoch a pod zariadeniach. Používateľ používaním systému OVERENE môže získať licenciu na používanie systému ako celku, ale rovnako aj jeho jednotlivých častí, pričom nezáleží na akom aparáte (zariadení) bude aplikácia, časť aplikácie, alebo systém OVERENE ako celok použitý. O licencii rozhoduje jedine Poskytovateľ a iba on môže túto licenciu udeliť Používateľovi. Licencia je vydávaná ako nevýhradná pre konkrétneho Používateľa. Ak nie je v zmluvných podmienkach, resp. v zmluvách medzi Používateľom a Poskytovateľom uvedené inak, platí, že Používateľ túto licenciu získava na dohodnuté obdobie používania (po zaplatení poplatku). Podrobné podmienky a poplatky sú uvedené na stránke: www.overene.com/cennik (na túto stránku sa dostanete po prihlásení). Poskytovateľ má právo rozhodnúť sa, komu licenciu a používanie systému povolí a komu naopak nie, bez potreby svoje rozhodnutie zdôvodniť. Ak Poskytovateľ licenciu nepridelí, vráti Používateľovi poplatok, ktorý od Používateľa prijal v plnej výške, alebo ho od záujemcu o službu systému OVERENE neprijme.

VI. Platobné podmienky

Poplatky a ceny za služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ upravuje vždy aktuálny cenník služieb, ktorý je k dispozícii na tejto stránke: www.overene.com/cennik

VII. Duševné vlastníctvo

Na používanie systému OVERENE, ako aj jednotlivých častí systému sa vzťahujú podmienky týchto VOP, zmlúv medzi Poskytovateľom a Používateľom a zákon SR o duševnom vlastníctve pod názvom: Predpis č. 618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

VIII. Osobné údaje a ich poskytovanie tretím stranám

Vami poskytnuté osobné údaje súvisiace s poskytnutím služieb OVERENE sú chránené štandardnými bezpečnostnými prvkami. Poskytovateľ služieb OVERENE sa riadi zásadami o ochrane osobných údajov a rešpektuje Zákon č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ je registrovaný na úrade na ochranu osobných údajov.

Aké osobné informácie zhromažďuje Poskytovateľ služby OVERENE?

Pri používaní systému OVERENE Poskytovateľ služby OVERENE automaticky zhromažďuje niektoré údaje ako napríklad ID (sériové číslo) mobilného aparátu, GPS poloha, cookies, IP adresy pripojenia Používateľa, technické informácie o prehliadači Používateľa, informácie o časovom pásme a informácie, ktoré sú voľné dostupné z internetu, ako napr. IČO, miesto podnikania a pod. Informácie, ktoré poskytujete v súčinnosti s používaním konta na stránke overene.com sú určené iba pre Poskytovateľa a nebudú poskytnuté tretej strane bez písomného súhlasu Používateľa. Pri registrácii sa niektoré údaje môžu čiastočne doplniť systémom OVERENE. Teda do okienok formuláru sa automaticky načítajú. Tieto údaje (v zmysle § 4 odsek 3 písmeno a) zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov) sa pokladajú za zverejnené informácie a možno ich spracúvať aj bez súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 10 odsek 3 písmeno e) zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Údaje, ktoré sú uvedené v živnostenskom registri a/alebo obchodnom registri a/alebo štatistickom úrade sú považované za verejne dostupné.

Poskytovateľ neukladá informácie, ktoré súvisia s kontami na sociálnych sieťach, s údajmi uložených v e-mailových klientoch a ani nezhromažďuje informácie o údajoch Používateľa, o jeho kontaktoch, fotografiách z profilov kontaktov. Poskytovateľ nezhromažďuje informácie ako: „kontakty, e-mailové adresy, mená a heslá, tokeny, ktoré sú uložené v mobilných zariadeniach či počítačoch, laptopoch, desktopoch, notebookoch, smartfónoch a iných multimediálnych zariadeniach poskytujúcich informácie súvisiace s inými stránkami ako s www.overene.com. Tieto informácie má Používateľ uložené v svojich profiloch rôznych iných kont, ktoré nesúvisia so systémom a kontom OVERENE.

Používateľ má kontrolu a nad svojimi údajmi a Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za informácie, ktoré Používateľ poskytuje tretím stranám. Ak poskytuje Používateľ o sebe a/alebo svojich aktivitách informácie tretej strane, potom to robí na základe svojho rozhodnutia a tieto informácie si Používateľ v rámci svojho uváženia chráni. Prosíme, informujte nás o zneužití Vašich osobných údajov! Ak sa Používateľ systému OVERENE domnieva, že jeho osobné údaje by mohli byť zneužité, resp. boli zneužité tretími stranami na akékoľvek účely, Poskytovateľ žiada o bezodkladne informovanie Poskytovateľa o týchto pochybnostiach. Poskytovateľ urobí opatrenia, ktorými predíde, resp. sa pokúsi zabrániť ich úniku.

Systém OVERENE je nastavený a vyvinutý tak, aby zabránil, resp. všetkými možnými prostriedkami chránil a šifroval Používateľove informácie. Preto sú na stránke i v aplikáciách použité moderné a bezpečnejšie prostriedky ako SMS overenie notifikáciou, e-mail overenie, poštou zaslané bezpečnostné údaje, QR kódy, captcha kódy a pod, ssl protokoly (https), tokeny, generované heslá a iné bezpečnostné prvky.

Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať Vaše súkromie, ktoré poskytujete prostredníctvom Online komunikácie, ako aj Vašu potrebu byť informovaný o tom ako bude s osobnými údajmi zachádzané.

UPOZORNENIE: Chráňte si Vaše osobné údaje! Nedávajte meno, heslo a iné osobné prihlasovacie údaje nikomu inému, aby ich nemohol niekto zneužiť!

IX. Obmedzenie zodpovednosti

Cieľom stránky overene.com a služieb OVERENE je umožniť osobám, ktorí navštívili túto stránku získať informácie o možnostiach obchodovania s komoditami.

Akékoľvek iné používanie a získavanie údajov zo stránky overene.com, ktoré nie sú v súlade s poslaním tejto stránky je zakázané. Všetky opakované a časté prenosy informácií a kopírovanie pre akékoľvek účely (komerčné i nekomerčné), ktoré budú čerpané inak ako pre konkrétne nevyhnutné použitie je zakázané. Našim cieľom je podávanie presných a preverených informácií. Prevádzkovateľ neberie žiadnu právnu zodpovednosť vzhľadom na informácie získané Vami prostredníctvom tohto webu.

Ide hlavne o:

- Zadané informácie, ktoré zadáva registrovaný partner do systému prostredníctvom webového rozhrania (registračný formulár, doplnenie údajov, dokumenty a pod.), ktoré sú určené pre zverejnenie.

- FAQ (často kladené otázky) slúžia pre informovanosť Používateľov systému OVERENE a preto nemôžu byť použité ako právne, či odborné poradenstvo. Ak žiadate odbornú radu, alebo právne poradenstvo, môžete sa obrátiť na našich právnikov, ktorí Vám zaiste dajú užitočné rady (komerčné riešenie).

- Články, blogy, príspevky, novinky, procedúry, manuály helptexty a pod., ktoré slúžia pre informovanosť Používateľov systému a k uľahčeniu používania webových stránok overene.com.

Poskytovateľ robí služby a systém OVERENE v duchu čo najlepšej pomoci Používateľom. Preto prosí o zaslanie informácie o akejkoľvek chybe zistenej v systéme OVERENE alebo chybe na webových stránkach www.overene.com a jeho podstránkach. Pre tento účel je možné využiť stránku s kontaktnými informáciami. Chyby, na ktoré Používateľ systému, služieb, či aplikácii alebo návštevník stránky www.overene.com upozorní, budú riešené, predložené na úpravu a opravy a v prípade, že budú odstrániteľné a uznané na odstránenie, Poskytovateľ tieto chyby odstráni. Používanie systému OVERENE je poskytnuté na vlastné riziko Používateľa. Používateľ súhlasí s používaním systému OVERENE, pričom berie na vedomie, že Poskytovateľ sa zrieka akýchkoľvek chýb a neposkytuje záruky na systém, služby, aplikácie, ktoré: a) nebudú spĺňať požiadavky Používateľa a teda Používateľ nebude s nimi bez výhrady spokojný, b) nebudú fungovať nepretržite – non-stop (24/7) - napríklad výpadok servera (akékoľvek prípadné poškodenie Používateľa vzniknuté v dôsledku výpadku servera nie je možné u Poskytovateľa reklamovať a nárokovať si úhradu škody). Ústne, alebo telefonicky podané sťažnosti budú predložené na riešenie, no prednostne budú vybavované písomne sťažnosti zo strany Používateľa.

X. Ukončenie používania služieb systému OVERENE

Platnosť služby je vždy podľa tzv. obdobia používania. Používaním služieb systému OVERENE bude v nasledujúci deň po skončení obdobia používania považované za nové obdobie používania a  bude vygenerovaná faktúra za služby na ďalšie obdobie používania. Toto obdobie používania je možné nastaviť Poskytovateľom v Používateľskom rozhraní. Zrušenie používania systému OVERENE, ako aj jeho služieb, je možné po zaslaní písomnej výpovede zmlúv Používateľom. Ak Používateľ požiada o zrušenie používania služieb systému OVERENE pred ukončením obdobia používania, jeho účet môže byť zmazaný po akceptovaní výpovede doručenej na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa služieb a systému OVERENE. Ani pri predčasnom ukončení používania systému a služieb OVERENE sa Používateľovi poplatok nevracia.

V prípade, že sa Používateľ rozhodne znovu používať systém a služby OVERENE, požiada o opätovnú aktiváciu účtu a o dodatok k zmluve v písomnej podobe, ktorým sa predchádzajúca výpoveď zruší. Používateľovi sa „nahrajú“ tie isté údaje, ktoré poskytol v čase prvej registrácie. Tieto údaje môže doplniť vo svojom užívateľskom rozhraní. Poskytovateľ túto opätovnú aktiváciu a opätovnú registráciu môže, ale aj nemusí akceptovať pričom za údaje, ktoré sa pri opätovnej aktivácii zmazaného účtu vzniknú nepreberá zodpovednosť a Používateľ si je povinný tieto údaje skontrolovať. O akceptovaní alebo neakceptovaní dostane Používateľ informáciu zaslanú e-mailom a/alebo prostredníctvom listu poštou a/alebo prostredníctvom SMS.

Poskytovateľ je oprávnený zrušiť účet Používateľovi v prípade zistenia porušenia zmluvných podmienok uvedených v týchto VOP alebo zmluvách vzájomne podpísaných bez poskytnutia náhrady za služby systému OVERENE. Prípadná náhrada vzniknutej škody bude riešená v osobitnom konaní.

XI. Odškodnenie

Používateľ súhlasí s odškodnením v prospech Poskytovateľa v prípade zistenia porušenia týchto VOP a/alebo zmlúv, pokrivenia dobrého mena a/alebo povesti Poskytovateľa, ohovárania, straty možného zisku a prípadných škôd, ktoré pôsobnosťou Používateľa vzniknú Poskytovateľovi. Všetky zistene prípady budú riešené podľa platných zákonov SR. Používateľ súhlasí s riešením prípadného sporu na príslušnom súde. Používateľ a Poskytovateľ služieb systému OVERENE súhlasia, že akékoľvek vzniknuté spory budú obe strany riešiť najprv mimosúdne. Používateľ i Poskytovateľ služieb systému OVERENE súhlasia, že v prípade zistenia akejkoľvek chyby, poruchy, pochybenia, poškodenia a pod., ktoré malo za následok vznik škody, je poškodená strana povinná podať druhej strane reklamáciu vzniknutej škody do 30 dní od zistenia škody, najneskôr však do 90 dní od dátumu vzniku škody. Po uplynutí týchto termínov sa na podané reklamácie nebude prihliadať.

XII. Kontakt

Systém OVERENE, časti systému, webové sídlo, aplikácie OVERENE a služby zverejnené na webovom sídle http://www.overene.com alebo https://www.overene.com alebo akýchkoľvek podstránok sú majetkom a sú prevádzkované spoločnosťou:

Komodity Online s.r.o.

IČO: 47225378

DIČ: 2023806499

Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Tagy: zmluvy, zmluva, smlouvy, kontrakt